Košík0

V košíku zatiaľ nič nie je

Zobraziť akčný tovar

Spôsoby doručenia

 • GLS GLS 5 eur
 • GLS Packeta 3 eur

Nakúpte ešte za 60 eur a získajte DOPRAVU ZADARMO!

Tovar dodáme do 2 pracovných dní
Do košíka

Reklamačný poriadok

Tovar zakúpeny od 20.11 môžete vrátiť alebo vymeniť do 20. januára 2023. Objednávky do 20.12 ( GLS dobierka ) doručíme včas pod stromček.


Poučenie pre spotrebiteľa - reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľ a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2. Záručné podmienky

 1. Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Iba tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu používania tovaru.
 2. Po celú dobu používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Zvlášť je nutné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu, nedodržiavanie doporučenej nosnosti u daného výrobku a jeho preťažovanie.

3. Základné podmienky reklamácie

 1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.
 2. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby, chyby materiálu alebo nekompletnosť. V žiadnom prípade na bežné opotrebovanie. Za chybu nemožno považovať zmenu stavu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo zásahu, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby.
 3. Ak sa vyskytne u výrobku neodstrániteľná chyba, ktorá nebráni ďalšiemu používaniu, má zákazník právo na primeranú zľavu. Na chyby, na ktoré bola poskytnutá zľava, nie je možné uplatniť reklamáciu.
 4. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, pokiaľ je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky neškodné. Spoločnosť BAGMASTER-SK s. r. o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., o opatreniach proti prenosným chorobám).
 5. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, keď lehota začína plynúť, nasledujúci deň po prevzatí tovaru. V prípadoch pozáručných opráv je lehota stanovená po dohode s vedúcim pracovníkom alebo s poverenou osobou, ktorá prijíma vec do opravy.

4. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Pri zakúpení tovaru v maloobchodnej predajni obchodného partnera spoločnosti BAGMASTER-SK s.r.o., zákazník uplatňuje reklamáciu tam, kde bol tovar zakúpený.
 2. Oznámenie o zistených chybách vrátane ich stručného popisu je potrebné urobiť písomnou formou a priložiť spolu s kópiou dokladu o zakúpení k reklamovanému tovaru. Zásielku neposielajte na dobierku. Takto poslaný tovar na reklamáciu nebude prijatý a predlžuje sa tým doba vybavenia reklamácie.
 3. Spoločnosť BAGMASTER-SK s.r.o. neručí za zle zabalené zásielky vráteného alebo reklamovaného tovaru zákazníkom. Na reklamáciu chýb spôsobených prepravou tovaru v nedostatočnom obale nebude braný ohľad. (Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zásielky distribuované od BAGMASTER-SK s. r. o. smerom ku konečným zákazníkom a obchodným partnerom spoločnosti.)
 4. Reklamáciu tovaru zakúpeného v internetovom obchode spoločnosti BAGMASTER-SK s.r.o., odporúčame uplatniť na adrese reklamačného oddelenia:


BAGMASTER-SK s.r.o., ,
Gorkého 27
98601 Fiľakovo
Kontaktná osoba: Csaba Bolla , Tel.: +421 903 515 577, E-mail: reklamacie@bagmaster.sk alebo info@bagmaster.sk

5. Lehoty na uplatnenie reklamácie

 1. Právo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť zväčšenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záruční doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Pri batohoch ALFA 6; GALAXY 6; MERCURY 6; POLO 6; PLUTO 6; ELEMENT 6; MAXVELL 6; THEORY 6; MADISON 6; BAG 6; DIGITAL 6; LINCOLN 6; ENERGY 6 a SUPERNOVA 6, zakúpených na našom e-shope, je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u tohoto spotrebného tovaru v dobe 36 mesiacov od prevzatia.
 3. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za chyby až do doby, kedy zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Spoločnosť BAGMASTER-SK s.r.o. sa zaväzuje informovať zákazníka o príjmu reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od prijatia reklamácie. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti sa vzťahuje nová záručná doba iba na vymenenú súčasť.
 4. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho užívania vydržať.

6. Systém alternatívneho riešenia sporu

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu

Ak nakupujete v našom Internetovom obchode BAGMASTER - SK, s.r.o., je našou prioritou vyriešiť Vaše reklamácie, či prípadné spory a sťažnosti zmierlivo aj bez využitia tretích strán či orgánu dozoru (ŠOI). Reklamáciu môžete riešiť cez reklamačný formulár, odstúpenie od zmluvy môžete urobiť vypísaním formulára pre odstúpenie od zmluvy. Formular na odstupenie od Zmluvy
Napriek tomu Vás v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov informujeme, že na riešenie prípadných sporov, sťažností a reklamácií spojených s Vašimi nákupmi v našom Internetovom obchode BAGMASTER - SK, s.r.o., môžete využiť aj niektorý zo subjektov uvedených v Zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Odkaz na platformu pre riešenie sporov on-line je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/
UPOZORNENIE Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na príslušný subjekt Alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "ARS") po tom, čo predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní. Orgánom kontroly nad dodržiavaním povinnosti poskytnúť súčinnosť subjektu ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, okrem dodržiavania tejto povinnosti v sporoch, ktoré sa riešia pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Porušenie povinnosti poskytnúť súčinnosť zákon klasifikuje ako správny delikt, za ktorý orgán dozoru môže uložiť pokutu od 500 eur do 10 000 eur. Ak orgán kontroly uloží predávajúcemu sankciu za porušenie tejto povinnosti, subjekt ARS je oprávnený zverejniť na svojom webovom sídle po dobu najviac 90 dní obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho.

7. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 12. 2012. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.