Košík0

V košíku zatiaľ nič nie je

Zobraziť akčný tovar

Spôsoby doručenia

  • GLS GLS 5 eur
  • GLS Packeta 3 eur

Nakúpte ešte za 60 eur a získajte DOPRAVU ZADARMO!

Tovar dodáme do 2 pracovných dní
Do košíka

Spracovanie osobných údajov

Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a poučenie subjektov údajov (ďalej len „GDPR“)

I. Správca osobných údajov

Spoločnosť BAGMASTER - SK s.r.o., so sídlom: Dúbravská cesta 9,842 34 Bratislava, IČO: 35837624, DIČ: SK2020225999, spoločnosť je zapísaná v OR SR OS BA I, oddiel Sro, vložka číslo: 26687/B, (ďalej len „správca“) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

II. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného či iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

III. Zdroje osobných údajov

• priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez e-shop, e-maily, telefón, kontaktný formulár na webe apod.)

IV. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

• adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie) • popisné údaje (napr. bankové spojenie) • ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektov údajov (použitie osobných údajov za účelom personálnych riadení apod.)

V. Kategória subjektov údajov

• zákazník správca (iba u subjektov registrovaných na e-shope)
• zamestnanec správcu
• dopravca
• iná osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu ku správcovi
• uchádzač o zamestnanie

VI. Kategória príjemcov osobných údajov

• veľkoobchodníci
• finančné ústavy
• spracovateľ
• štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi

VII. Účel spracovania osobných údajov

• účely obsiahnuté v rámci súhlasu subjektu údajov
• jednanie o zmluvnom vzťahu
• plnenie zmluvy
• ochrana práv správcu, príjemcov alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správcu)
• archivovanie vedené na základe zákona
• výberové konania na voľné pracovné miesta
• plnenie zákonných povinností zo strany správcu
• ochrana životne dôležitých záujmov subjektov údajov
 

Pri objednávke na e-shope sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky subjektu údajov a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi subjektom údajov (zákazníkom) a správcom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a konanie ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom správcu je spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu.

VIII. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prevádza správca. Spracovanie je prevádzané v jeho prevádzkach a v sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. i manuálnym spôsobom u osobných údajoch v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov.

Za týmto účelom prijal správca vhodné technické a organizačné opatrenia (v súlade s článkom 25 GDPR) k zaisteniu ochrany osobných údajov, hlavne opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Ktorékoľvek subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu (vrátane profilovaniu) v zmysle č. 22 GDPR.

IX. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartovacom poriadku správcu či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností plynúcich tak zo záväzkového vzťahu, tak i z príslušných právnych predpisov.

X. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom subjektu údajov s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas subjektu údajov.

V súlade s čl. 6 odst. 1 GDPR môže správca bez súhlasu subjektu údajov spracovávať tieto údaje: a. subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre jeden či viacej konkrétnych účelov;
b. spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, pričom zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov;
c. spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje;
d. spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby;
e. spracovanie je nevyhnutné pre splnenie úlohy prevádzanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca;
f. spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu či tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektu údajov vyžadujúce ochranu osobných údajov, hlavne pokiaľ je subjektom údajov dieťa.

XI. Práva subjektu údajov

V súlade s čl. 12 GDPR informuje správca na žiadosť subjektu údajov subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: a. účelu spracovania,
b. kategórii dotknutých osobných údajov,
c. príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
d. plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
e. všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
f. pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, ak dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Subjekt údajov má ďalej právo požadovať od správcu:

a. prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
b. opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
c. právo na vymazanie, právo byť zabudnutý podľa čl. 17 GDPR,
d. právo na obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
e. právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR,
f. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
g. právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania podľa čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a. Požiadať správcu o vysvetlenie.
b. Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
c. Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odstavca 1 uznaná oprávnenou, správca odstráni neodkladne daný stav.
d. Ak správca žiadosti subjektu údajov podľa odstavca 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
e. Postup podľa odstavca 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
f. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

XII. Zmena pravidiel o ochrane osobných údajov

V prípade akýchkoľvek zmien pravidiel o ochrane osobných údajov, budeme tieto zmeny komunikovať na www stránkach. Preto ich odporúčame pravidelne kontrolovať.

XIII. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí ohľadne týchto pravidiel o ochrane osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na adrese: 

Telefón: 0903 515577
E-mail: info@bagmaster.sk

Tieto kontaktné údaje môžete použiť aj v prípade, že máte záujem o zobrazenie, opravenie, zablokovanie alebo vymazanie informácií, ktoré boli o Vás prostredníctvom stránok zhromaždené.